lørdag 11. september 2010

Vurderer å politianmelde Støre

Jeg vil forlange dom i saken. Altså ingen avtaler underveis, fordi det er rettsvesenets oppfatning jeg ønsker å høre. Forstår jeg ikke avgjørelsen så løftes saken til neste nivå. Jeg vil ikke godta at politikere står over loven og vanlig folkeskikk.

Dette blir en velgers sak mot politikeren Støre, det er rollene som skal spilles opp mot lovverket.

Sitert fra: Vurderer å politianmelde Støre – trenger ditt råd

onsdag 1. september 2010

Drøm fra Disneyland

KENT ANDERSEN, Styremedlem i Oslo Frp og CHRISTIAN TYBRING GJEDDE, Stortingsrepresentant og Leder av Oslo Frp

Hva var galt med norsk kultur, siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med flerkultur? Som er rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler.

Vi som er glad i Norge og som verdsetter tilhørigheten og identiteten landets kulturelle fellesskap representerer, ser med undring og uro på hvordan dette fellesskapet forvitrer og undergraves av en innvandringspolitikk uten bærekraft.

Vi registrerer endringene rundt oss, og vi hører til stadighet at de er til det bedre. Men det er noe som skurrer, noe umusikalsk. Og vi ønsker derfor å stille etterkrigstidens samfunnsarkitekt, Arbeiderpartiet (Ap), noen spørsmål;

Hva var galt med norsk kultur, siden dere er fast bestemt på å erstatte den med noe dere kaller flerkultur?

Hva er målet med å dolke vår egen kultur i ryggen?

Hvilket land bruker dere som rollemodell for det flerkulturelle eksperimentet?

Det er Ap som har åpnet grensene til tross for innvandringsstoppen. Det er Ap som gir oss tusenvis nye nordmenn fra ulike kulturer og ukulturer hvert eneste år. Det er Ap som sørger for at norskkulturelle rømmer flere av Oslos bydeler, og etterlater seg enklaver hvor muslimsk enfold, dogmatisme og intoleranse får stadig sterkere grobunn.

Samfunnsutviklingen skyldes ikke uflaks, trender, Fremskrittspartiet, rasisme eller trolldom. Den skyldes bevisste politiske beslutninger, eller mangel på sådanne. Men, hva er målet? La oss gjøre et forsøk på å beskrive et slikt mulig sosialdemokratisk mål.

Ap tillater hvert eneste år at tusenvis av asylsøkere, henteektefeller, familier samt et lite antall flyktninger får bosette seg i Norge. Når så disse representantene for ulike kulturer, tradisjoner og religioner kommer nærmere innpå hverandre, så vil de lære hverandre å kjenne og dermed smelte sammen i en enhet av forståelse, respekt og dialog.

Og vips så er Norge blitt transformert fra et monokulturelt pottitland til et land hvor mennesker av alle kulturer, tradisjoner og religioner lever sammen i harmoni og skaper en fredelig ny kulturform dere kaller flerkultur. Et slags FN i miniatyr.

Har vi forstått dette rett? Er det dette som er intensjonen og dengode drømmen?

Hvorfor så stort fokus på planer og mål? Jo, fordi før man starter en prosess som endrer landet vårt for all fremtid, så burde man være i stand til å redegjøre for hva målet med endringene er, samt fremlegge planer som viser hvordan målet skal nås.

Planene bør være gjenstand for konsekvensanalyser og vurderinger for hva som eventuelt vil kunne skje med den opprinnelige kulturen.

Og man bør naturligvis kunne vise til flerkulturelle suksesshistorier fra andre land.

Planene burde uansett presenteres, slik at befolkningen gjennom demokratiske prosesser kan ta stilling til om hvorvidt de deler Arbeiderpartiets endringsiver.

Men, dessverre, vi tror ikke dere har noen plan. Vi tror ikke dere en gang forstår hva dere holder på med.

Det er det mest skremmende av alt.

Jo da, vi hører hylekoret som indignert hevder at Norge alltid har vært flerkulturelt, og at denne nye kulturinvasjonen derfor ikke utgjør noe nytt eller noen trussel. Ja, de kulturelle bevegelsene over landegrensene er sogar en berikelse roper de ut fra sine babelske tårn. Javel. Men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hodet. Det er forskjell på en gradvis og naturlig kulturell utvikling, og en rask politisk styrt kulturell revolusjon. Det er åpenbart ikke det samme at grupper av etniske nordmenn adopterer køntrimusikk-kultur som at 20000 cowboyer får adgang til Norge for å dyrke sin egen kultur. Eller?

Vi hører også naive og overfladiske kulturrelativister stemple oss som sjåvinister, og som gjennom hersketeknikker og utvanningstaktikk forsøker å bevise at norsk kultur slett ikke finnes - og at det derfor ikke spiller noen rolle at fremmedkulturer og ukulturer samler seg i Norge og simsalabim danner en helt ny kulturform. Vi fnyser av det.

Vi er født og oppvokst i norsk kultur siden tidlig på 60-tallet, så kom ikke her og fortell oss at kulturen vår ikke finnes. Til tross for at Oslo-folk, nordlendinger, vestlendinger, og folk fra «oppibygda» og «nerribygda» har vært i konflikt i 1000 år, så har vi alle definert oss som norske. Og de som absolutt ikke vil være med på laget, har fått lov å stå utenfor og kalle seg bergensere. I all vennskapelighet.

Norsk kultur er summen av det vi feirer på 17. mai: Felles land, historie, tradisjoner, språk, høytider, religionsbakgrunn, verdigrunnlag, kulturarv, lovverk, valuta, skikk og bruk, flagg, oppvekst, forsvar, nasjonalsang, kongehus, landslag og tusen andre små og store ting som utgjør et kulturfellesskap. Det er norsk kultur for alle dere som er tilgjort uvitende. Det er norsk kultur i all sin variasjon - slik alle sterke, stolte kulturer har variasjoner. Ferdig diskutert. Og det leder oss tilbake til utgangspunktet.

Hvorfor var ikke det bra nok for Arbeiderpartiet?

Men, vi vet at vi aldri vil få et meningsfylt svar. Norsk kultur vil bli stadig mer marginalisert, og etter hvert omskapt til symboler for en intolerant og ekskluderende fortid.

Men, vil vi hjelpe Arbeiderpartiet med å bytte ut norsk kultur med «flerkultur»? Aldri! Vil vi bidra til kultursviket? Ikke om noen satt opp plakaten «skutt blir den som ...»! Vil vi noen gang føle oss flerkulturelle»? Aldri i verden!

For vi tror ikke noe på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.

Sitert fra: En side på internett

tirsdag 10. august 2010

«Sverige på vei mot borgerkrig»

Flera gånger i veckan åker jag hem till våra äldre och svaga som blivit utsatta för smutsiga åldringsbrott (där någon tränger sig in i lägenheten och lurar/misshandlar den gamla tills de får alla värdesakerna) och ber om ett signalement på vem som begått detta hemska övergrepp. Varje gång beskrivs gärningsmannen som invandrare från en speciell folkgrupp. Inte en enda gång under hela min poliskarriär har jag fått gärningsmännen beskriven som Svensk.

Detsamma gäller de tusentals personrånen där vår barn och svaga blir hotade och rånade på gator och torg, 95 procent av de hundratals gärningsmän jag fått beskrivna för mig anges av den utsatte vara invandrare.

http://politisktinkorrekt.info/2010/08/09/polis-och-sverigedemokrat

Svensk leser:

Gummikulor och militär insats är lösningen. Det är ingen invandring vi ser idag, det är kolonisering/ockupation.
Om inte den av staten utsedda ordningsmakten kan upprätthålla ordningen är det en extraordinär situation och utegångsförbud skall råda. Överträdelser bestraffas omedelbart och mycket hårt. Vi är ju på gränsen till inbördeskrig!

Sitert fra:
Sverige på vei mot borgerkrig mener en leser

Stortingsmelding nr. 74

Stortingsmelding nr. 74 er forfattet i 1979. Fire år etter at Norges lovgivende forsamling hadde besluttet at innvandringen skulle stoppes omgående. Dokumentet bærer undertittelen "Om innvandrere i Norge".

Det er misvisende.

Dokumentet er intet annet enn en plan for avskaffelsen av både Norge som nasjon og som nordmenns fedreland. Særlig inneholder kapittel 14 i dokumentet interessante formuleringer. Hvem er så forfatteren av Stortingsmelding nr. 74 - selve planen for overgivelse av norsk territorium? Ingen ringere enn landsmoderen selv; Doktor Gro Harlem Brundtland.
Punkt 14.1 avsluttes: "De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio..."

14.2 innledes slik; "Grunnen må legges til rette for å stimulere den nytenkning og de nye adferdsformer dette krever av hver enkelt av oss.

Oppmerksomheten må ikke rettes mot innvandrerene fordi de er ensbetydende med problemer, men fordi det norske samfunn har fått en ny dimensjon som det må tas hensyn til i den fremtidige planlegging på alle samfunnsnivåer".

Hvis noen fortsatt er i tvil om hvor tilfeldig den etterfølgende multikulturelle misære egentlig er leveres tilståelsen mot slutten av dokument 74; "Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturellt/pluralistisk samfunn som vi er inne i (...) En ønsker ikke å stille noe krav om at innvandreren skal bli mest mulig norsk, (assimileres) selv om han eller hun vil bosette seg her for godt. "

Norsk journalistlag følger, slik norsk presse fulgte Goebbels diktat fra april 1940, kommandoene avgitt i "nr 74". I brosjyren "Enfold eller mangfold" - et politisk skrift - instruerer Norges journalistlag sine medlemmer om hvordan de skal oppføre seg for å møte kravene fra Stortingsmelding nr. 74. I brosjyren finnes følgende sjekkliste.

Dokumentet bruker betegnelsen "flernasjonalt samfunn" og anerkjenner dermed kulturnasjonen Norge. Denne glippen er senere rettet og det er i dag ikke anerkjent noen annen tanke enn at nasjonen Norge er en samling individer som ved tilfeldighet eller rettmessig innehar norsk pass.

Ikke glem å ha lyden på.

http://www.baksiden.net/grogoeb.htm

Sitert fra: RE^1: Mange asylsvindlere som bosettes snakker svensk....

mandag 9. august 2010

Reell verdiskaping

Stopp tøvet om stor (reell) verdiskaping i Oslo!!
Ja, dette er jo SSBs regnemåte… og hele Vestlandet eksploderer av indignasjon – igjen!
Den tilsynelatende verdiskapingen skyldes at Oslo som hovedstad tillegges verdiskaping gjennom at mange hovedkontor ligger i Oslo. Husk: Hvis vi flyttet disse kontorene til der produksjonen faktisk foregår (og dermed konsernregnskapenes adresse tilsvarende), ville Oslo sett svært katastrofal ut….
Hvor i Oslo produseres dette (?!):

• Kraftproduksjonen
• Olje
• Fisk (inkl. oppdrett)
• Metaller
• Jordbruk
• Skogbruk
• Skip og offshorefartøyer
• Osv?

Som Friele sier: 70% av dette ligger mellom Kristiansand og Kristiansund.
”Industri” i Oslo? I Oslo lages hovedsakelig grafiske produkter, dvs. reklamemateriellet, brosjyrene og telefonkatalogene som ingen trenger. Ellers ingen industri og det som kan kalles ”skaping av varige verdier”.

Inntektene er i hovedsak koblet mot den gunstige rollen ved å være hovedstad og administrasjonssenter for resten av landet. Oslo mottar dermed en enorm overføring av nasjonens samlede verdiskaping til å betale gode lønninger til dem som driver med dette.

Utover de rene fiskalinntekter over skatteseddelen fra det ganske land som betaler alle administratorene og pengeflytterne, snakker vi om parkeringsvakter, telefonselgere, en enorm mengde andre byråkrater, frisører, drosjesjåfører, butikkpersonale og narkomane og tiggere. Alt som følger en hovedstad, men som vil opphøre å ha noe å leve av straks resten av landet slutter å produsere de faktiske verdiene disse gruppene vegeterer på.

Sitert fra: Stopp tøvet om stor (reell) verdiskaping i Oslo!!

torsdag 29. april 2010

Strømprisene i Norge

Da energiloven kom tidlig på 90-tallet, trodde optimistene at vi ville få et fritt marked for strøm i Norge og Norden. Slik ble det ikke. Som konsument kan du velge leverandør, men valgfriheten er illusorisk, prisforskjellene små og selskapene sitter i praksis med bukten og begge endene. Og når selskapene har tjent sine milliarder på å levere strøm til for dem gunstige priser, står Staten, fylkeskommunen eller kommunene klar til å slakte overskuddene i selskapene.

Markedskonkurransen er illusorisk også fordi nesten alle strømleverandørene – 90 prosent av dem – er døtre eller søstre av produsentselskaper. De er gjerne organisert i konserner, slik at offentlig innsyn er umuliggjort. Det betyr at både kjøps- og selgersida i NordPools spotmarked består av samme selskap eller selskaper med felles eier. Størst av disse er Statkraft-alliansen. Bare produsenter med regulerbare magasiner kan gi reelt prisavhengige bud. Statkraft-alliansen disponerer mer enn 80 prosent av denne magasinkapasiteten.

Sitert fra: Spørsmål til "B" ogsikkert andre.

tirsdag 2. mars 2010

«Det Nye Vi»

«Det Nye Vi» Et forræders utsagn. Utsagnet tyder på et ønske om en «ny» statsform med «ny» befolkning.
For at en slik rokering av samfunnet skal bli mulig må det til en etnisk utrensking som skal gi plass for dette «NYE VI».
Når dette «NYE VI» er blitt mange nok og er på plass med flertall på storting og i regjering, vil arbeidet med å omgjøre landets lover, herunder grunnloven, begynne.
Landets etniske kultur og historie vil sakte men sikkert legges i skyggenes dal og til slutt forsvinne helt. For å forstå hva som vil skje med landets etniske befolkning, herunder samene, er det nok å henvise til tidligere tiders indianerstammer i nord og syd Amerika.


At dette utsagnet kommer fra den sittende regjerings utenriksminister , samtidig som man ser den voldsomme innvandring av mennesker fra en bestemt kultur denne regjeringen favoriserer og ikke gjør noe for å hindre får en til å tenke på bevisst forræderi mot landet og dets etniske befolkning. Her har en også i minnet en annen av regjeringens medlemmer som var i Pakistan på valgturne for å verve mennesker fra den samme kulturen til Norge, noe som styrker denne mistanken når en ser utviklingen med en stadig større frekkhet og utøvelse av vold fra denne gruppen etter hvert som deres antall i landet har øket betraktelig de siste 4 årene.

Forsøket på å kalle denne innvandringen «arbeidsinnvandring» er så åpenbart urimelig da det ikke er arbeid nok til landets egen befolkning at den må kalles ren løgn.

Familiegjenforeningsprogrammet for denne gruppen er et rent befolkningsøkningsprogram fra regjeringen for å eskalere det som må ansees som en ønsket okkupasjon av landet fra denne gruppen norske politikere.
Sitert fra: "DET NYE VI" Et forræders utsagn.
(Bilde: abbilder)

mandag 22. februar 2010

Norsk kultur

Jeg har hørt sosialister mene at Norge ikke har kultur. Altså at det er bra å innføre ny kultur(muslimene). Vi hører ofte sosialister si: «Norsk kultur, hva er det?», med en nedsettende tone, gjerne i en debatt om innvandring og Norges framtid, eller politikk generelt.

Det sosialister ikke forstår er at den kulturen man lever i er ikke den kulturen man merker, fordi man er tilpasset den kulturen. Det er mye letter å legge merke til andre kulturer, fordi de andre kulturene ikke er lik den vi har.

Vår kultur kan vi si er den kulturen de andre ikke har.


Når vi sier at vi ikke liker deler av andres kultur(kjønslemlesting, burka, ufrivillig vielse etc), så er det et bevis på at vår kultur i de respektive temaene i våre øyne er bra. Og det er et bevis på at vi har en kultur, en kultur som skiller seg fra andres.

Så når noen sier: «Norsk kultur, hva er det?» så kan vi jo tenke oss om to ganger, å si: «Jeg trives med vår kultur, ergo har vi en god kultur.»

Men så er det mange som tenker på kultur, som gamle kulturtradisjoner. Mange synes det er eksotisk å reise til andre land som lever etter gamle skikker og normer, og som bruker kyr for å pløye opp jorden framfor en traktor. Vell, vi har også slike gamle kulturtradisjoner å se tilbake på, men vi har tatt et steg videre, samtidig som vi har prøvd å bevare noen av de gamle tradisjonene og historien om hvordan det en gang var.
Sitert fra: Dagens tanker: Norsk Kultur, hva er det?
(Bilde: hsivonen)

søndag 14. februar 2010

Politiske monstre

Det finnes politikere i landets regjering og storting hos hvem en klar falsk holdning til landets kultur og grunnlov blir mer og mer fremtredende.
Grunnloven er forsøkt endret til fordel for kommunistiske inndragninger som etter all solemerker ville legge norsk skipsfart øde.

Norsk kultur og lovgivning er under stadig angrep fra islamske ekstremister der truer med terrorangrep på den etnisk norske befolkning om ikke nordmenn viser disse inntrengerne respekt.
Burde det ikke være omvendt, burde ikke de vise respekt for det folk som gir dem mat i munnen og tak over hodet.


...

At enkelte av våre politiske ledere, som er valgt for å gi fedrelandet og folket de beste vilkår for å leve i fred og frihet, går hen og viser et ordbruk som må ansees å ikke ta klar avstand fra angrep på sivilisasjon og ytringsfrihet og som vil føre til abnorme samfunnsmessige uhyrligheter om de blir gjennomført, forteller at vi har politiske monstre blant landets ledere, monstre som kan koste oss dyrt.

Det å forholde seg taus eller ikke klart GJØRE NOE med forhold som tar sikte på å undergrave landets frihet og fred, også om nødvendig med terror, som erstatning for å stå oppreist gjennom en storm i stedet angriper andre politiske partiers medlemmer er en holdning som viser at det er ikke Norges beste som står øverst på deres agenda.
Sitert fra: NORGE - etniske normenn - muslimer - politikere - kultur.
(Bilde: RolfSteinar)

torsdag 4. februar 2010

Sjikane

Hvem skal ha ansvaret for at min datter på 15år blir sjikanert på det groveste daglig med ukvemsord og beføling både her og der av innvandrer som staten har sluppet inn.
Hun er skoleflink,og en sunn norsk ungsdom,men nå sliter hun med bare og ville gå på skolen!!
Dette begynner og bli helt uholdbart for oss.Når skal det settes en stopper for dette,eller må jeg gjøre det selv!!
Dette er ikke et enkelt tillfelle.Noen av de som kommer har jo ikke begreper på hvordan de skal oppføre seg.
Men vi må forholde oss til dere forskurdde religionen som de selv synder mot hver dag.
Jeg er drit lei.Og de er et stort problem i Norge.


Min datters karakterer raser,da hun nå ikke vil gå på skolen pga. av dette!!Hvem har ansvaret!!
Jeg forlanger et knallhardt regelverk hvordan disse idiotene skal oppføre seg.
Sitert fra: MUSLIMER!!VI HAR FÅTT NOK!!!
(Bilde: anataman)

søndag 24. januar 2010

«Kreft»

Hvis man ser på Norge som en menneskekropp kan man si at kroppen har blitt angrepet/infisert av en terminal kreftform. Den sprer seg sakte og finnes i nesten hvert eneste organ i kroppen. Det finnes en stor svulst i nærheten av hode, men den oversees. «Sjefscellen» i Norge – regjeringen og de fleste andre politiske partier – nekter å godta diagnosen og lever i «lykkelig benektelse». Sjefscellen røyker, og når den merker ubehaget av kreften røyker den enda mer, for å få et øyeblikks lindring. Man tilfører kroppen enda mer skadelig gift og bidrar derved aktivt til spredningen. Å slutte å røyke har ikke falt Sjefscellen inn, det venter «jeg» med til i morgen. Imens velger Sjefscellen å leve usunt og tilføre kroppen mer gift. «Såpass får da jaggu kroppen tåle» tenker den.


Sjefscellen nekter å se sammenhengen mellom røykingen sin og kreftens tilstedeværelse og utvikling. Sjefscellen skylder på andre faktorer, for eksempel det eneste organet som prøver å bekjempe sykdommen. At Sjefscellen er skuffet over kroppen som ikke klarer å fikse kreften, gjør at Sjefscellen blir veldig lei seg.

Kreften sprer seg til alle deler av kroppen og kroppens eget forsvarsystem ligger nede, av ulike grunner. Den har blitt demobilisert gjennom mange år. Selvopprettholdelses driften er på et minimum. Kreftceller ødelegger og forbruker vertskroppens celler i høyt tempo. Det finnes foreløpig en behandling som kan settes inn, men den vil føre til ganske mye ubehag for kroppen. Alternativet er at hele kroppen gjennomsyres av kreften og den vil til slutt dø.
Sitert fra: Lider Norge av en type kreft?
(Bilde: SuperFantastic)

tirsdag 5. januar 2010

Nrk

Under mottoet "gjentas en påstand lenge nok, blir det en sannhet", benytter nå NRK korte men hyppige reklame-jingler for egne programmer som effektive indoktrineringsmetoder av opinionen. Hvem husker vel ikke reklamen for valgsendingene på NRK hvor Jens skriker ut: "Jeg tør ikke slå på radioen lenger, for hver gang jeg gjør det, så bruker FrP en milliard kroner". Ingen tvil om at denne stadig gjentagende raljeringen forsterket inntrykket av FrP som et uansvarlig parti, og hadde innvirkning på valgresultatet. Fasiten fikk vi imidlertid i statsbudsjettet like etter valget. Det ble vedtatt å bruke mer enn FrP noen gang har foreslått å bruke.


Nå for tiden er det homopropaganda som står på agendaen. Ikke et vondt ord om de som spiller på samme lag, men NRK gjør det de kan for å skape et inntrykk av at det er vanligere enn det det egentlig er. I reklamen for et program om livet i distriktene er den eneste replikken vi får høre fra en tenåringsjente som sier "Faren min er homo så...".
Sitert fra: Propaganda forkledd som egenreklame på NRK
(Bilde: luce_beaulieu)